תנ"ך -> תורה

סדר הקריאות בבתי הכנסת

להלן פירוט הקריאות לפי השיטה המקובלת בה מסיימים את קריאת כל התורה תוך שנה אחת. ההפטרות בשורה העליונה הן לפי מנהג אשכנז, ובשורה התחתונה (בסוגריים) לפי מנהג הספרדים. ישנן קהילות אחרות אשר להן מסורות קריאה שונות מאלו.

הלוח בתחתית הדף מפרט את הקריאות במועדים ובשבתות מיוחדות.

באתר גיליונות נחמה  ניתן לראות את הגיליונות לפי פרשות השבוע וההפטרות

מדי שבת בשבתו

סדר / פרשה תורה הפטרה
בראשית בראשית א,א-ו,ח ישעיהו מב,ה-מג,י
(ישעיהו מב,ה-כא)
נח בראשית ו,ט-יא,לב ישעיהו נד,א-נה,ה
(ישעיהו נד,א-י)
לך-לך בראשית יב,א-יז,כז ישעיהו מ,כז-מא,טז
וירא בראשית יח,א-כב,כד מלכים ב ד,א-לז
(מלכים ב ד,א-כג)
חיי שרה בראשית כג,א-כה,יח מלכים א א,א-לא
תולדות בראשית כה,יט-כח,ט מלאכי א,א-ב,ז
ויצא בראשית כח,י-לב,ג הושע יב,יג-יד,י
(הושע יא,ז-יב,יב)
וישלח בראשית לב,ד-לו,מג הושע יא,ז-יב,יב
(עובדיה א,א-כא)
וישב בראשית לז,א-מ,כג עמוס ב,ו-ג,ח
מקץ בראשית מא,א-מד,יז מלכים א ג,טו-ד,א
ויגש בראשית מד,יח-מז,כז יחזקאל לז,טו-כח
ויחי בראשית מז,כח-נ,כו מלכים א ב,א-יב
שמות שמות א,א-ו,א ישעיהו כז,ו-כח,יג; כט,כב-כג
(ירמיהו א,א-ב,ג)
וארא שמות ו,ב-ט,לה יחזקאל כח,כה-כט,כא
בוא שמות י,א-יג,טז ירמיהו מו,יג-כח
בשלח שמות יג,יז-יז-טז שופטים ד,ד-ה,לא
(שופטים ה,א-לא)
יתרו שמות יח,א-כ,גכ ישעיהו ו,א-ז,ו; ט,ה-ו
(ישעיהו ו,א-יג)
משפטים שמות כא,א-כד,יח ירמיהו לד,ח-כב; לג,כה-כו
תרומה שמות כה,א-כז,יט מלכים א ה,כו-ו,יג
תצוה שמות כז,כ-ל,י יחזקאל מג,י-כז
כי תשא שמות ל,יא-לד,לה מלכים א יח,א-לט
(מלכים א יח,כ-לט)
ויקהל שמות לה,א-לח,כ מלכים א ז,מ-נ
(מלכים א ז,יג-כו)
פקודי שמות לח,כא-מ,לח מלכים א ז,נא-ח,כא
(מלכים א ז,מ-נ)
ויקרא ויקרא א,א-ה,כו ישעיהו מג,כא-מד,כג
צו ויקרא ו,א-ח,לו ירמיהו ז,כא-ח,ג; ט,כב-כג
שמיני ויקרא ט,א-יא,מז שמואל ב ו,א-ז,יז
(שמואל ב ו,א-יט)
תזריע ויקרא יב,א-יג,נט מלכים ב ד,מב-ה,יט
מצורע ויקרא יד,א-טו,לג מלכים ב ז,ג-כ
אחרי מות ויקרא טז,א-יח,ל יחזקאל כב,א-טז
קדושים ויקרא יט,א-כ,כז עמוס ט,ז-טו
(יחזקאל כ,ב-כ)
אמור ויקרא כא,א-כד,כג יחזקאל מד,טו-לא
בהר ויקרא כה,א-כו,ב ירמיהו לב,ו-כז
בחוקותי ויקרא כו,ג-כז,לד ירמיהו טז,יט-יז,יד
במדבר במדבר א,א-ד,כ הושע ב,א-כב
נשא במדבר ד,כא-ז,פט שופטים יג,ב-כה
בהעלותך במדבר ח,א-יב,טז זכריה ב,יד-ד,ז
שלח-לך במדבר יג,א-טו,מא יהושע ב,א-כד
קורח במדבר טז,א-יח,לב שמואל א יא,יד-יב,כב
חוקת במדבר יט,א-כב,א שופטים יא,א-לג
בלק במדבר כב,ב-כה,ט מיכה ה,ו-ו,ח
פינחס במדבר כה,י-ל,א מלכים א יח,מו-יט,כא
מטות במדבר ל,ב-לב,מב ירמיהו א,א-ב,ג
מסעי במדבר לג,א-לו,יג ירמיהו ב,ד-כח; ג,ד
(ירמיהו ב,ד-כח; ד,א-ב)
דברים דברים א,א-ג,כב ישעיהו א,א-כז
ואתחנן דברים ג,כג-ז,יא ישעיהו מ,א-כו
עקב דברים ז,יב-יא,כה ישעיהו מט,יד-נא,ג
ראה דברים יא,כו-טז,יז ישעיהו נד,יא-נה,ה
שופטים דברים טז,יח-כא,ט ישעיהו נא,יב-נב,יב
כי-תצא דברים כא,י-כה,יט ישעיהו נד,א-י
כי-תבוא דברים כו,א-כט,ח ישעיהו ס,א-כב
ניצבים דברים כט,ט-ל,כ ישעיהו סא,י-סג,ט
וילך דברים לא,א-ל הושע יד,ב-י; יואל ב,טו-כז
(הושע יד,ב-י; מיכה ז,יח-כ)
האזינו דברים לב,א-נב שמואל ב כב,א-נא
וזאת הברכה דברים לג,א-לד,יב יהושע א,א-יח
(יהושע א,א-ט)

 
קריאות למועדים

אלו הקריאות במועדים ובשבתות מיוחדות; במועדות, בדרך כלל קורא המפטיר מספר תורה שני.  ההפטרות בסוגריים לפי הספרדים.

סדר / פרשה תורה הפטרה
ראש השנה יום א' בראשית כא,א-לד
במדבר כט,א-ו
שמואל א א,א-ב,י
ראש השנה יום ב' בראשית כב,א-כד
במדבר כט,א-ו
ירמיהו לא,ב-כ
שבת שובה   הושע יד,ב-י; יואל ב,טו-כז
(הושע יד,ב,י; מיכה ז,יח-כ)
יום הכיפורים בשחרית ויקרא טז,א-לד
במדבר כט,ז-יא
ישעיהו נז,יד-נח,יד
יום הכיפורים במנחה ויקרא יח,א-ל יונה א,א-ד,יא; מיכה ז,יח-כ
סוכות ויקרא כב,כו-כג,מד
במדבר כט,יב-טז
זכריה יד,א-כא
סוכות יום ב' בגולה ויקרא כב,כו-כג,מד
במדבר כט,יב-טז
מלכים א ח,ב-כא
סוכות שבת חולו של מועד שמות לג,יב-לד,כו יחזקאל לח,יח-לט,טז
שמיני עצרת דברים יד,כב-טז,יז
במדבר כט,לה-ל,א
מלכים א ח,נד-ט,א
שמחת תורה, בגולה דברים לג,א-לד,יב
בראשית א,א-ב,ג
במדבר כט,לה-ל,א
יהושע א,א-יח
(יהושע א,א-ט)
חנוכה שבת ראשונה   זכריה ב,יד-ד,ז
חנוכה שבת שנייה   מלכים א ז,מ-נ
שבת שקלים שמות ל,יא-טז מלכים ב יב,א-יז
(מלכים ב יא,יז-יב,יז)
שבת זכור דברים כה,יז-יט שמואל א טו,ב-לד
(שמואל א טו,א-לד)
פורים שמות יז,ח-טז  
שבת פרה במדבר יט,א-כב יחזקאל לו,טז-לח
(יחזקאל לו,טז-לו)
שבת החודש שמות יב,א-כ יחזקאל מה,טז-מו,יח
(יחזקאל מה,יח-מו,טו)
שבת הגדול   מלאכי ג,ד-כד
פסח שמות יב,כא-נא
במדבר כח,טז-כה
יהושע ה,ב-ו,א
(יהושע ה,ב-ו,א; ו,כז)
פסח יום ב' בגולה ויקרא כב,כו-כג,מד
במדבר כח,טז-כה
מלכים ב כג,א-ט; כג,כא-כה
שבת חולו של מועד פסח שמות לג,יב,לד,כו
במדבר כח,יו-כה
יחזקאל לז,א-יד
פסח יום ז' שמות יג,יז-טו,כו
במדבר כח,יט-כה
שמואל ב כב,א-נא
פסח יום ח' בגולה דברים טו,יט-טז,יז
במדבר כח,יט-כה
ישעיהו י,לב-יב,ו
שבועות שמות יט,א,כ-כ,כג
במדבר כח,כו-לא
יחזקאל א,א-כח; ג,יב
שבועות יום ב' בגולה דברים טו,יט-טז,יז
במדבר כ,כו-לא
חבקוק ג,א-יט
(חבקוק ב,כ-ג,יט)
ט' באב בשחרית דברים ד,כה-מ ירמיהו ח,יג-ט,כג
ט' באב במנחה שמות לב,יא-יד, לד,א-י ישעיהו נה,ו-נו,ח
(הושע יד,ב-י; מיכה ז,יח-כ)
תעניות בשחרית שמות לב,יא-יד, לד,א-י  
תעניות במנחה שמות לב,יא-יד, לד,א-י ישעיהו נה,ו-נו,ח (לא כלום) 
ראש חודש בימי חול במדבר כח,א-טו  
שבת בערב ראש חודש   שמואל א כ,יח-מב
שבת ראש חודש במדבר כח,ט-טו ישעיהו סו,א-כד


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך